Kleipijp D-780

          

 

                                      

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen

1b. -
2a. Dubbelconisch

2b. -
2c. -/-
2d. Haan
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 17e eeuw
5. Gouda
6. Servaes Mauritsz Bouvaert

7. -

Literatuur : 

 

Copyright Aad Kleijweg