Kleipijp D-92

                   

 

 
 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Waddinxveen Polder Bloemendaal
2a. Ovoide
2b. Wapen van Hamburg
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. L gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering  rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Derde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Frans Verzijl
7. -

Literatuur:

Copyright Aad Kleijweg