Kleipijp D-132

     
        

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Jager met geweer en jachthond / Lopend hert
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 19e eeuw
5. Gouda
6. -
7. -

Literatuur:

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg