Kleipijp D-138

          

  
        

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. Gouda
2a. Trechter
2b. Visser / Drie vissen gekroond met de initialen ASV
2c. Achtkantig rad / Maantje
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1700 - 1730
5. Gouda
6. Arij Jansz Sonnevelt
7. -

Literatuur:


 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg