Kleipijp D-176

                              
        

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond 24 + GOUDA / 24 gekroond
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Midden 18e eeuw
5. Gouda
6. Huibert Lorjier
7. -

Literatuur :

 


 

Copyright Aad Kleijweg