Kleipijp D-467

 felix4 felix5

 

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. Amsterdam
2a. Ovoide
2b. Tekst FELIX MERITIS tussen twee parelranden
2c. Wapen van Gouda / Stip
2d. 96 gekroond
2e. Geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a.
3b.
3c.
4. 1780 - 1820
5. Gouda
6. Pieter Stomman
7. [1. Blz. 85][2. Blz. 130][3. Nr. 3 Blz. 10]
8. De Felix Meritis pijpen

literatuur:

[1] Tijmstra F. en Meulen J. van der (1988). De Kleipijp als bodemvondst
[2] Friederich F.H.W. (1975). Pijpelogie
[3] Tymstra F. (1978) PKN 1e Jaargang

Copyright Aad Kleijweg