Kleipijp 1634

  

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Amsterdam Louwesweg
2a. Ovoide (fragment)
2b. -
2c. Wapen van Gouda / Wapen van Gouda
2d. BVB
2e. Geglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand (niet zichtbaar)
2h. -
3a. -
3b. Tekst rondom BARENT V.BERKEL • BARENT V.BERKEL •
3c. -
4. 1739 - 1757
5. Gouda
6. Barent van Berkel
7. -

Literatuur:

 


 

 

 

  

Copyright Aad Kleijweg