Kleipijp D-542

     

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. -
2a. Ovoide
2b. Man in de kan gekroond ( Rokende boer in de kan ) / -
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1770
5. Gouda
6. Jan de Jong
7. -

Literatuur:


Copyright Aad Kleijweg