Kleipijp D-602

    
 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. -
2a. Trechter met parelnaad
2b. Zittende Visser / Persoon met Spinrokken
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1700 - 1730
5. Gouda ?
6. -
7. -

Literatuur:

 


 

 

 

Copyright Aad Kleijweg