Grospenning D-646

   

  

 

    

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda omgeving
2a. Grospenning
2b. VOC 1730 / IV
2b. Tekst: - / ANNO DOMINI 1676
2c. -/-
2d. -
2e. -
2f. -
2g. -
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Eerste helft 18e eeuw
5. Gouda
6. -
7. [1. Blz. 7]
8. Een Grospenning met een Duitse kant
8. Duit afdrukken op Goudse grospenningen

Literatuur:

[1] Aad Kleijweg "Duit afdrukken op Grospenningen" Detector Magazine 172 september 2020


 

 

 

Copyright Aad Kleijweg