Kleipijp D-665

    

  

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda omgeving
2a. Ovoide

2b. Kruier "Man met kruiwagen"  / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1760
5. Gouda
6. Wed. de Vinck of Dirk Beukman
7. -

Literatuur :


 

 

 

Copyright Aad Kleijweg