Grospenning D-2148

 

         

   

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. Gouda poldergebied

2a. Grospenning
2b. D GELRAEA 1760 / ?
2c. -/-
2d. -
2e. -
2f. -
2g. -
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede helft 18e eeuw
5. Gouda
6. -

7. [1. Blz. 6 tem 9]
8. Duitafdrukken op Goudse Grospenningen

Literatuur:

[1] Aad Kleijweg "Duit afdrukken op Grospenningen" Detector Magazine 172 september 2020

Copyright Aad Kleijweg