Grospenning D-2154

 

         

   

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. Gouda omgeving

2a. Grospenningen
2b. Sleutel afdruk 
2c. -/-
2d. -
2e. -
2f. -
2g. -
2h. Rode en witte uitvoering
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede helft 18e eeuw
5. Gouda
6. -
7. -
8. Grospenningen of betaalpenningen

Literatuur:

Copyright Aad Kleijweg