Kleipijp D-2404

         

  

                                                                                                                              

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda Drapiersteeg

2a. Ovoide
2b. W / W
2c. Wapen van Gouda / Wapen van Gouda
2d. WS gekroond
2e. Gedeeltelijk geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Vierde kwart 19e eeuw
5. Gouda
6. Firma P. van der Want Gz
7. [1. Blz. 8 Nr. 38]

Literatuur:

[1] Catalogus P. van der Want Gz

 

Copyright Aad Kleijweg