Kleipijp D-2375

         

  

  

            

                                        

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda 
2a. Ovoide
2b.Tekst rondom bij ketelrand: VERSCHEIDENHEID EN OVEREENSTEMMING
2c. Wapen van Gouda / Stip
2d. 96 gekroond
2e. Geglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1800 - 1830
5. Gouda
6. Pieter Stomman
7. -

Literatuur:

 

 

Copyright Aad Kleijweg