Kleipijp D-199

             
     

 

Beschrijvingssystematiek

1a. LB
1b. Gouda
2a. Trechter met parelnaad
2b. Engel op de bok / Bloempot + initialen BII
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1730
5. Gouda
6.
7. -

Literatuur:

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg