Kleipijp D-180

                               


        

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda omgeving
2a. Rondbodem
2b. -
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. L gekroond
2e. Geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Parelringen
3a. Tekst: F.VERZYL en GOUDA
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. Derde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Frans Verzijl
7. [1. Blz. 136 Afb. 10]

Literatuur:

[1] PKN blad

 


 


 

Copyright Aad Kleijweg