Kleipijp D-10

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Engel gekroond boven de intialen WVD / -
2c. -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1772 - 1784
5. Gorinchem
6. Willem van Dijk
7. [1. Blz. 124 Afb. 4]

Literatuur:

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie. 

 

Copyright Aad Kleijweg