Kleipijp 376

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gorinchem
2a. Ovoide
2b. Links zwemmende vis gekroond HOI / Recht zwemmende vis gekroond HOI
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1775 - 1800
5. Gorinchem
6. Jan Ophuyzen Jr ?
7. -

Literatuur:

[1] -

 

Copyright Aad Kleijweg