Kleipijp 22

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda Achterwillens
2a. Trechter met parelnaad
2b. Goudse toren / Erasmus
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1725 - 1750
5. Gouda
6. -
7. [1. Blz. 125 Afb. 4] [2. Blz. 23 Afb. 57]
8. -

Literatuur :

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie.
[2] J. van der Meulen: Goudse Pypenmakers en hun Merken

 

Copyright Aad Kleijweg