Kleipijp 681

  
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. 2 gekroond / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1725 - 1750
5. Gouda
6. Reinier Wiljemer
7. [1. Blz. 128 Afb. 6]

Literatuur:

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie.

 

Schenking: Louis Bracco Gartner

Copyright Aad Kleijweg