Kleipijp 1432

    

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Rotterdam (Omgeving)
2a. Rondbodem Shagpijp
2b. Anker / Schip
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1900
5. Gouda
6. -
7. -

Literatuur:

Schenking: Jan Verschuren 

Copyright Aad Kleijweg