kleipijp 1875

 

      

 

Beschrijvingssystematiek 

1a. Aad Kleijweg

1b. Gouda Aschpotpad (Pijpenstort)

2a. Ovoide
2b. -
2c. Wapen van Gouda / Cirkel
2d. WS gekroond
2e. Geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1870 - 1900
5. Gouda
6. Firma P. van der Wand Gzn
7. -

Literatuur:

 

 

Copyright Aad Kleijweg