Kleipijp D-3223

 

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM

1b. Waddinxveen Polder Bloemendaal

2a. Ovoide
2b. -
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. Trekpot (Theepot)
2e. Geglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1754 - 1762
5. Gouda
6. Jan Abrahamsz. de Vet

7. -

Literatuur:


Copyright Aad Kleijweg