Kleipijp 1817

    

   

   

 

    

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg

1b. -

2a. Shagpijp
2b. Man met vlag / Zeilschip
2c. -/-
2d. -
2e. Bruin gelakt
2f.  Afgesneden
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Bruin gelakt
3c. -
4. 1910 - 1920
5. Duitsland Baumbach
6. Wilhelm Klauer und Söhne
7. -

Literatuur:

 


Schenking: Louis Bracco Gartner 

Copyright Aad Kleijweg