Kleipijp D-50

 

     

Beschrijvingssystematiek

1a. Collectie Eric Tieken
1b. Zwolle
2a. Trechter
2b. K / Harpoenier
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1740
5. Zwolle
6. Balthus Kroon ?
7. [1. Blz. 175 Afb. 5]

Literatuur:

[1] A. Carmiggelt (1988) De kleipijp als bodemvondst hoofdstuk Zwolle 
 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg