Kleipijp D-186

                 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Collectie: Eric Tieken
1b. Zwolle
2a. Trechter
2b. K / Harpoenier
2c.-/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1740
5. Zwolle
6. Balthus Kroon ?
7. [1. Blz. 175 Afb. 5]

Literatuur:
[1] A. Carmiggelt (1988) De kleipijp als bodemvondst hoofdstuk Zwolle


 

Copyright Aad Kleijweg