Kleipijp D-410


 

Beschrijvingssystematiek

1a. Collectie: Eric Tieken
1b. Zwolle
2a. Trechter
2b. Melkmeid / Melkman
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering aan de rokerskant
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1700 - 1710
5. Zwolle ?
6. -
7. [1. Blz. 33]

Literatuur:

 [1] A. Garmiggelt "Zwolse Tabakspijpenmakers en hun produkten

Copyright Aad Kleijweg