Kleipijp 46

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Arm met tulp
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1750
5. Gouda
6. Keulen Lieve van
7. [1. Blz. 127 Afb. 12]
8. Arm met tulp

Literatuur :

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie

 

Copyright Aad Kleijweg