Kleipijp 64

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Man op de stoel
2c. Wapen van Gouda / Wapen van Gouda
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1770
5. Gouda
6. Endenborgh Cornelis
7. [1. Blz. 133 Afb. 12]

Literatuur:

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie

Copyright Aad Kleijweg