Kleipijp D-627

   

    

Beschrijvingssystematiek

 

1a. FM
1b. -
2a. Ovoide met parelnaad
2b. Molen / Vissertje met boom
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand 
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1740 - 1750
5. Zwolle
6. -
7. [1. Blz 177 Afb. 19]

 

Literatuur:

[1] A. Carmiggelt  De kleipijp als bodemvondst

Copyright Aad Kleijweg